ویژگی های سامانه سینا


تسریع در امور مهندسین

ایجاد کارتابل مهندسین جهت ثبت کلیه در خواست ها و نامه های مهندسین و ثبت اسناد بنای های مهندسین و آرشیو سازی در سامانه سینا از اطلاعات بنا های مهندسین

نظارت و دقت

ثبت کسر ظرفیت اعضای حقیقی و حقوقی در سامانه سینا در کلیه دفاتر پیش خوان اصفهان و شهرستان و جلوگیری از تخلف و نظارت و کنترل اطلاعات مهندسین

دسترسی سریع به اطلاعات

ایجاد بستری جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات هر بنا برای مهندسین و ثبت گزارشات و مستندات

تماس با ما

آدرس

ساختمان مرکزی : اصفهان – خيابان كاوه- ابتداي بزرگراه شهيد دكتر چمران – خيابان اشراق

ساختمان شماره 2 : جنب ساختمان مرکزی سازمان - کوچه ستاره - ساختمان مهندسی

تلفن

تلفن:32111
نمابر: 34593320

کد پستی

كد پستي: 15177-81936
صندوق پستي: 466-81645

پشتیبانی

info@nezam-esf.ir